Het vieren van de verjaardag van de Profeet

De vraagsteller vraagt:
Is het vieren van de geboortedag van de Profeet een bid’ah (innovatie) of Sunnah?

Het vieren van de geboorte dag van de profeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wanneer is deze viering bekend gemaakt en wanneer is het begonnen? Het is bevestigd dat we hebben gesproken over de verspreiding van retoriek (filisofie) en opslitsing. Dus is het belangrijk dat we weten wanneer de verspreiding van de viering van de geboortedag van de profeet is begonnen (bekend met de naam: “mawlid an-nabawi”) En we weten allemaal wanneer de Profeet is geboren, hoelang hij heeft geleefd en wanneer hij is overleden.

Echter het vieren van zijn geboortedag, wanneer is dat begonnen?
Wanneer was de eerste viering van de geboortedag van de Profeet zo luidt de vraag. Als we de geschiedenis naar mijn weten doornemen: De eerste viering begon met die van de geboortedag van de Profeet, daarna de viering van de geboortedag van ‘Alie Ibn Abie Ṭaalib, daarna die van Fatima, daarna die van Ḥasan en Ḥusayn , Daarna die van de khalifa (Islamitische leider) uit die tijd. Zes vieringen, wanneer was dit begonnen? Ten tijde van de kalifaat van de Fatimiden of beter gezegd, de ‘Ubaydiyyun. De mensen van de ‘Ubaydiyyun wilden hun status
verhogen en ze beweren Fatimiden te zijn, refererend naar Fatima al-Zahra. Ze wilden deze valse afkomst bevestigen door de familie
van de Profeet te prijzen en door het produceren van deze vieringen. Elk jaar vieren ze deze zes geboortedagen als eerbetoon aan de familie van de Profeet waarvan ze in werkelijkheid geen deel van uit maken. Maar ze schrijven zichzelf toe (aan hen) en
wilden deze afkomst bekrachtigen. Daarom hebben ze dat gedaan. Evenzo wanneer we de geschiedenis onderzoeken met oog op de reden en het doel van deze viering. Als de reden van de viering is het uitten van liefde en respect voor hem : wij geloven allemaal zoals alle gelovigen dat er geen persoon is die meer van de Profeet houdt dan Abū Bakr Aṣ-Ṣiddieq, zijn kompaan uit de grot (verwijzend naar een
bekende gebeurtenis tijdens de emigratie). Abū Bakr, waarvan degenen zijn positie en biografie kennen. Toen Allaah de gelovigen standvastig had gemaakt tijdens het overlijden van de Profeet. Toen de gelovigen geshockeerd waren vanwege zijn overlijden totdat ‘Umar zelfs zei: “Hij is heengegaan om terug te komen.” “Hij is heengegaan om zijn Heer te spreken, om vervolgens terug te komen. En wie zegt dat hij dood is, die zal hij weldra met zijn zwaard zijn hoofd afhakken.” Zo erg waren ze overstuur maar Allaah had de kompaan uit de grot
standvastig gemaakt. Die waardige man en shaykh die Allaah standvastig had gemaakt en waarmee Hij de gelovigen standvastig had gemaakt. Abū Bakr heeft (de mawlid) niet gevierd. Dit waren een aantal van zijn eigenschappen. En ook niet ‘Umar, ‘Uthmaan, ‘Alie en de rest van de metgezellen. En niet de volgende generatie (taabi’un) en ook niet de generatie daarna (taabi’u at-taabi’ien)
En de vier bekende Imaams kennen de viering van de mawlid ook niet. De rechtgeleide khalifa en de khalifa van Bani Umayyah en de
Abbasieten allemaal niet tot aan het tijdperk van de ‘Ubaydiyyeen. Zij kenden niet dat wat tegenwoordig de viering (van de mawlid)
wordt genoemd. Het is dus een ‘Ubaydiy of Fatimide innovatie, afhankelijk van hun benamingen. Zij noemden zichzelf zo.
Het is aan de vraagsteller om het volgende te vragen en deze vraag wordt vaak gesteld:“ Wij willen niet iets anders, alleen een gedenking (van de Profeet). De metgezellen hebben (de mawlid) niet gevierd omdat ze dichtbij de periode leefde van de Profeet . Maar wij willen na
deze lange geschiedenis een gedenking (adh-dhikra). Een gedenking van de Boodschapper . Is dit dan niet acceptabel?!?
Wij vragen hen: Hoe is het zover gekomen dat de Moslims de Boodschapper zijn vergeten? Zover dat we hem elk jaar moeten gedenken aan de hand van feesten, eten en drinken op de 12e avond van de maand Rabie’ al-Awwal. En zijn de Moslims de Profeet (daadwerkelijk) vergeten? En is het voor hun toegestaan om hem te vergeten? Nee!

De oproeper roept niet op tot het gebed behalve dat hij zegt: “Ik getuig dat niks het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah”
Daarbij zegt hij: “En ik getuig dat Mohammed Zijn Boodschapper is” En de Moslim gaat de moskee niet binnen totdat hij zegt: “In de Naam van Allaah, was-salaatu was-salaam ‘alaa rasulilaah.” En eenieder die veel gebeden bidt naast de verplichte gebeden. In
elke gebed spreekt hij de salaah (prijzingen) over de Boodschapper. En een Moslim verlaat de moskee niet behalve dat hij de salaah en
salaam (vrede) uitspreekt over de Profeet . Een student van kennis begint zijn les niet en een leraar onderwijst
niet , behalve dat ze de prijzingen uitspreken over de Boodschapper en in één les meerdere keren. Dus met de gunst van Allaah zijn wij en de rest van de Moslims, de Profeet niet vergeten. Dus wij hebben geen behoefte aan een gedenking van de geboortedag. Een andere uitleg is dat zij komen met het tegenargument:

“Voor een buitenstaander is het inderdaad een slechtheid als er sprake is van het vrijelijk mixen van mannen en vrouwen. En misschien gebeuren er dingen die niet gepast zijn tijdens dergelijke officiële vieringen waarbijmannen en vrouwen elkaar ontmoeten en bepaalde dingen gebeuren. Maar als wij de vieringen organiseren in onze huizen achter gesloten deuren, dan gebeurt dit vrijelijk mixen niet. Echter lezen we de biografie. We eten en drinken tijdens deze gedenking van de Profeet en we lezen zijn biografie.” De weerlegging: Geloven jullie dat deze daad een vrome daad is, waarmee jullie toenadering zoeken bij Allaah of dat het tijdverdrijf is? En er is geen twijfel dat ze niet zullen zeggen dat het tijdverdrijf is maar juist dat het een vrome daad is Het antwoord: En denken jullie dat iemand met een vrome daad kan komen die Allaah tevreden stelt en die de Boodschapper niet heeft voorgeschreven (in de Qor’aan en de Sunnah)?? En waarvan de
besten van deze Ummah niet op de hoogte waren?
“De beste mensen zijn mijn generatie, daarna hun opvolgersen daarna weer hun opvolgers” 1
____________________________
1
Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 2652

Zij waren niet op de hoogte, dus jullie kennen een goedheid en een vrome daad die geaccepteerd wordt door Allaah die de Profeet
niet heeft gedaan en ook niet de rechtgeleide khalifa. Dit is dus exact wat een innovatie is. Want innovatie is dat je met een daad komt die aan de buitenkant vroom lijkt maar het is niet voorgeschreven. Dit is het verschil tussen een zonde en een innovatie.
Een zonde is dat je een verbod begaat of dat je een verplichting nalaat; Dit is een zonde. Maar een innovatie is dat je met een daad komt van de buitenkant lijkt deze vroom zoals het vasten op een geïnnoveerde manier, of het bidden op een geïnnoveerde manier of geïnnoveerde
feestvieringen. Dit is precies wat innovatie is en vervolgens, In deze dagen of soortgelijke dagen in de toekomst komen mensen aan bij (de
Profetische stad) Al-Madienah zodat (al-mawlid) in Al-Madienah gevierd wordt. En op deze mensen is een verschrikkelijke bedreiging van toepassing die specifiek overgeleverd is voor AlMadienah. Wat is deze waarschuwing? Toen de Profeet de grenzen van Al-Madienah kenbaar had gemaakt en verduidelijkt had dat hij Al-Madienah had gewijd zoals Ibraahiem  Makkah had gewijd en hij had de grenzen verduidelijkt. Hij zei over AlMadienah: “Wie er iets nieuws (in de religie) tot stand brengt of iets nieuws ondersteund, op hem rust de vloek van Allaah, de engelen en alle mensen.” 2

Er is zelfs geen dergelijke waarschuwing als deze voor Makkah overgeleverd. Al-Madienah is niet zomaar een stuk land. Het is een
gebied die Allaah heeft gekozen voor de emigratie van Zijn Boodschapper  zodat deze Madienah de eerste hoofdstad kan zijn voor de Moslims. En de plek waar de Boodschapper van Allaah is begraven . Dat is de plek waar hij opgewekt zal worden. Wie daarom naar Al-Madienah komt en getroffen wordt door een behoefte, armoede of vermoeidheid en daar geduldig mee is, hij
komt in aanmerking voor de belofte van de Boodschapper, dat hij voor hem zal bemiddelen of getuigen op de Dag
des Oordeels. En de Profeet heeft de Moslims gestimuleerd om zich te vestigen in Al-Madienah en daar te sterven op een manier die hij
(zelfs) niet heeft gedaan voor Makkah, ondanks de gunsten die daar te vinden zijn en (extra) beloningen voor het gebed: “Wie van jullie in staat is om te sterven in Al-Madienah, die moet dat doen.” 3
____________________________
2
Ṣaḥieḥ Al-Bukhaarie n. 1870
3 At-Tirmidhi n. 4296 en Ibn Maadjah n. 3231

Dit is Madienah met deze (geweldige) status. Het feit dat er mensen komen van buitenaf om innovaties te doen waarmee Allaah niet tevreden is, waarmee de Boodschapper van Allaah niet tevreden is en die hij niet heeft aanbevolen of gedaan en die de rechtgeleide khalifa niet hebben gedaan. En hun weerwoord:
“Dit is niks (ergs).” “Dit is geen slechtheid.” “Gewoon een bijeenkomst met de mannen.” “Het lezen van de biografie.”
En soortgelijke excuses. Dit allemaal brengt geen profijt. Kijk zelf naar deze daad, geloof je dat het een voorgeschreven vrome daad
is waarmee je toenadering zoekt tot Allaah of niet? Als je gelooft dat het een vrome daad is die je dichterbij Allaah brengt dan heb je geïnnoveerd. Imaam Maalik (d. 179H), de Imaam van het land van emigratie (AlMadienah),
zegt:

“Wie in de Islaam een innovatie tot stand brengt en denkt dat deze goed is, die heeft de Profeet (valselijk) beschuldigd van het achterhouden en niet volledig uitdragen van de boodschap.” 4 Als je komt met een daad die van buiten vroom lijkt, echter is deze
niet gekomen via de Boodschapper , dan lieg je (eigenlijk) over de Boodschapper. En met je eigen tong zeg je: “Hij heeft niet alles verkondigd. Dat er zelfs tekortkomingen zijn in de religie, die gevuld worden met deze innovaties.”
En Maalik moge Allaah hem barmhartig zijn was één van de strengste in het afkeuren van deze innovatie zoals ook andere
innovaties. Dus als we de geschiedenis doornemen van de metgezellen en de Imaams, dan komen we niks tegen dat ons dichterbij (deze
innovatie) brengt. Maar we zien juist datgene wat ons doet vluchten van deze innovatie. En als het echt noodzakelijk is om een
vrome daad uit te voeren op de geboortedag van de Profeet dan doen we datgene wat de Boodschapper voor ons
heeft voorgeschreven . Het vasten op de maandag, zij het in de maand Rabie’ al-Awwal of de andere maanden gedurende het
gehele jaar.
_____________________________
4
Al-I’tiṣaam Al-Imaam Ash-Shaaṭibie 1/28

En je neemt genoegen met waar de eersten genoegen mee namen.
Al het goede is te vinden in wat de vrome voorgangers deden. En al
het slechte is te vinden in wat de lateren hebben geïnnoveerd.
En bij Allaah bevindt zich het welslagen.

Bron: www.youtube.com/watch?v=qCA4Y7Q4Loc

as-sunnah.nl

Titel E Book: Het vieren van de verjaardag van de Profeet

Stichting As-Sunnah
December 2017 / Rabie’ Al-Awwal 1439 H
Uitgeverij: As-Sunnah
Titel: Het vieren van de verjaardag van de Profeet

Auteur:
Mohammed Ibn ‘Alie Amaan Al-Djaamie

Vertaald door:
Walid Abu Abdillaah
Nagekeken door:
Omar Surinami

Lees ook dit:

Het karakter van de Profeet