Vrouwen in de Islam

Vrouwen in de Islam

Erg veel gezegd over vrouwen in de Islam, maar voornamelijk door mensen die erg weinig over de Islam weten. Islam bevrijdde vrouwen veertienhonderd jaar geleden. Lang voordat de suffragettes en vrouwenrechtenbewegingen hun intrede deden, kregen vrouwen rechten zoals het recht op erfenis, het recht op eigendom, onderwijs en het kiezen van een echtgenoot. De Islam is de snelst groeiende levenswijze in het westen, en 80% van de bekeerlingen naar de Islam in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn vrouwen (dagblad The Times, 9 november 1993). Als u weinig weet over vrouwen in de Islam, dan zou u uzelf kunnen afvragen: “ Waarom willen zoveel ‘geliberaliseerde westerse’ vrouwen moslim worden?” Dit stuk zal kort ingaan op enkele beweegredenen.

 

Vrouwen in de Islam.

Bevrijd of onderdrukt?

Voorgaande onrechtvaardigheid jegens vrouwen

Eva wordt in (de vertaling van) het Oude Testament van de Bijbel beschouwd als een kwade verleidster die verantwoordelijk is voor de val van Adam, en derhalve verantwoordelijk voor de erfzonde (Genesis 2:4- 3:24). In de Bijbel staat: “Geen verdorvenheid komt in de buurt van de verdorvenheid van een vrouw… Zonde begon met een vrouw, en dankzij haar moeten wij allen dood.”(Ecclesiasticus 25:19, 24). De onderdrukking van de vrouw die eeuwenlang plaatsvond was veelal gebaseerd op dit onjuiste uitgangspunt; dat vrouwen inherent kwaad en afgedwaald zijn, Aan het einde van de 19e eeuw behoorde volgens het Engelse rechtsstelsel de eigendommen van de vrouw toe aan haar man. Pas in 1887 kregen vrouwen de mogelijkheid om eigendom te bezitten. De universiteiten van Cambridge en Oxford gaven vrouwen gelijke rechten op onderwijs in 1964. Vergelijk het bovenstaande met de hoge positie en de rechten die vrouwen in de Islam meer dan viertienhonderd jaar geleden hebben gekregen.

Het spirituele aspect

In de Islam is er absoluut geen verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot hun band met de Almachtige God, aangezien beiden een beloning is beloofd voor goed gedrag en een bestraffing voor slecht gedrag. De Almachtige God zegt in de Qor’aan, die viertienhonderd jaar geleden is geopenbaard aan de Profeet Mohammed (interpretatie van de betekenis): “Voorzeker, de moslimmannen en de moslimvrouwen, de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende vrouwen, de vastende mannen en de vastende vrouwen, de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.”[Qor’aan 33:35]

Het sociale aspect

Ten Tijde van de opkomst van de Islam was het maatschappelijk geaccepteerd bij de Arabieren en de meeste maatschappijen om vrouwen slecht te behandelen en om een voorkeur te hebben voor mannen. Sterker nog, eerstgeboren vrouwen zijn vaak gedood vanwege de schande die het de familie zou bezorgen. Zelfs vandaag de dag misprijzen vele culturen meisjes en plegen ze zelfs abortus puur en alleen vanwege het geslacht. De Islam verbiedt deze opvattingen totaal en spoort ouders actief aan tot de goede behandeling en de opvoeding van dochters, en God heeft dat voor goede ouders reden gemaakt voor het binnentreden van het Paradijs. De Islam heeft de goede behandeling van vrouwen onderdeel van het geloof gemaakt. De profeet Mohammed onderwees: “De gelovige met het meest complete geloof is degene met het beste gedrag, en de besten onder jullie zijn degenen die het beste voor hun vrouwen zijn” De profeet Mohammed had zelf dochters; onder hen was Fatima, waarover hij zei: “Wat mijn Fatima pijn doet, doet mij pijn.” Hij zei ook: “God heeft vier vrouwen gecompleteerd: Maria, de moeder van Jezus, Asiyah de gelovige vrouw van Farao, Khadija de dochter van Khuwaylid en Fatima de dochter van Mohammed.” Deze en vele andere uitspraken brengen in het hart van de ware gelovige eerbied en respect voor vrouwen teweeg, en zorgen ervoor dat vrouwen belangrijk worden geacht.

Lees ook dit artikel: Onderdrukt Islaam vrouwen?

Het belang van educatie

In de Islam moeten meisjes goed en rechtvaardig behandeld worden, en wordt er sterk aangespoord tot het onderwijzen van hen. De profeet zei: “Het opdoen van kennis is verplicht voor elke moslim. ”Het bevel tot het zoeken van kennis en het opgeleid zijn is gericht naar beide geslachten. Vele maatschappijen beschouwen het als beschamend om vrouwen te onderwijzen; er zijn zelfs enkele moslimmaatschappijen waarin het afkeurenswaardig is dat vrouwen onderwezen worden. Dit is verkeerd en in strijd met de Qor’aanische teksten en profetische traditie. De vrouw van de profeet, Aisha, stond bekend om haar intelligentie en islamitische kennis. Haar student ‘Urwah zei: “Ik heb geen grotere geleerde gezien dan Aisha met betrekking tot de Qor’aan, Arabische geschiedenis en genealogie. “ De grote theoloog an-Nawawie zei over een andere vrouwelijke metgezel, Safiyyah: “Zij was de meest intelligente onder de geleerde vrouwen. “Umm Salamah, een vrouw van de profeet, had minimaal tweeëndertig grote geleerden die profetische tradities van haar leerden en deze vervolgens op haar gezag overleverden. Een grote geleerde Marwan placht te zeggen: “Waarom zouden we ons tot anderen wenden als de vrouwen van de boodschapper onder ons zijn?” De lijst van geleerde vrouwen in de Islam is eindeloos. Het toont aan dat vrouwen niet ongeletterd en onwetend werden gehouden, maar volledig werden aangespoord tot het meedoen in het proces van het leren van de Islam en zijn wetenschap met het doel om de eerste leraren voor hun kinderen te zijn. Er waren momenten waarin sommige vrouwen grote geleerden van hun tijd tegenspraken als zij iets zeiden wat tegen de rechten inging die de Qor’aan en de Soennah aan de vrouwen hebben gegeven. Moslimvrouwen doen niet alleen kennis op, maar combineren dit tevens met de hoge morele kwaliteiten die de Islam wil inboezemen in de toekomstige moeders van de mensheid. Moslims zouden dermate kennis moeten hebben van hun religie dat zij in staat zijn om misvattingen op te helderen die worden verspreid tegen de Islaam en zijn visie op vrouwen.

 

Het scheiden van feit en fictie

Hier zijn slechts enkele feiten over de rechten van vrouwen in de Islam, die meer dan veertien eeuwen geleden zijn opgesteld:

  • De Islam keurt pre- islamitische praktijken af waarin vrouwen worden minacht en onderdrukt.
  • De Islam heeft vrouwen het recht op erfenis gegeven en een individueel onafhankelijk eigendomsrecht, niet gehinderd door vader, echtgenoot, broer, zoon of iemand anders.
  • De Islam heeft vrouwen het recht gegeven om een huwelijksverzoek te accepteren of te weigeren zonder dat zij daarbij onder druk worden gezet; gedwongen huwelijken behoren niet tot de Islam.
  • In de Islam wordt niet vereist van de vrouw dat zij haar naam verandert of haar bezittingen opgeeft wanneer zij trouwt.
  • De Islaam beschermt de familie en keurt de schending van huwelijkstrouw af. De Islam erkent slechts één soort familie: man en vrouw verenigd door een correct huwelijkscontract.
  • De Islam spoort aan tot gezonde moraliteit met betrekking tot denken, gedrag en uiterlijk. Kledingsoorten en sociale patronen waarbij een vrouw wordt verlaagd tot een lustobject en zodanig wordt uitgebuit, zijn onacceptabel in de Islam. Een vrouw wordt beoordeeld op basis van haar vroomheid en haar deugdzame karakter.
  • Het behouden van kuisheid en morele normen wordt in de Islam van zowel de man als de vrouw vereist. “Vrouwen zijn de volle zussen van de mannen” is een uitspraak van de profeet Mohammed.
  • De moeder heeft een enorm recht op vriendelijkheid, goedheid en gehoorzaamheid.

 

Vrouwen zijn in de Islam kostbaar & gerespecteerd

 

Huwelijk en scheiding
Het huwelijk wordt in de Islam niet alleen beschouwd als een middel voor instandhouding van de mensheid, maar ook als een bron voor emotioneel welzijn en spirituele harmonie. De Qor’aan benadrukt deze essentiële eenheid tussen man en vrouw met een prachtig voorbeeld: “Zij (jullie vrouwen) zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen.” (Qor’aan 2:187) Net zoals kleding onze naaktheid bedekt, zo waken een man en vrouw over elkaars kuisheid wanneer zij het huwelijk binnentreden. Kleding biedt comfort voor het lichaam; zo ook biedt de man comfort voor de vrouw en vice versa. Kleding voorziet het lichaam van elegantie, schoonheid en verfraaiing; zo ook geldt dit voor de vrouw ten opzichte van de man en andersom. Het fundament van het huwelijk is liefde en barmhartigheid, zoals vermeld door God in de Qor’aan: “En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij vanonder jullie zelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorzeker, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”(30:21).

In plaats van dwang tot huwelijk tegen hun wil in, is het voor moslimvrouwen toegestaan om en actieve rol te spelen in het kiezen van hun echtgenoten. En zij hoeven niet (zoals vele mensen geloven) met iemand te trouwen tegen hun wens in. Voorzeker, een huwelijk tegen de wens van de vrouw in is ongeldig volgens het islamitisch recht. Vele moslims die culturen en tradities volgen handelen in strijd met dit islamitische recht van vrouwen om een huwelijksverzoek te weigeren; dit dient echter niet toegeschreven te worden aan de Islaam, maar eerder aan culturen die los staan van de Islam. Deze positie van een partner als individu in het huwelijk wordt benadrukt door het feit dat de vrouw haar meisjesnaam houdt na het huwelijk. Dit staat in contrast met wat zich afspeelt in het Westen, wat zelf gebaseerd is op de Grieks- Romeinse cultuur, waar vrouwen de naam van hun man aannamen omdat de vrouw werd beschouwd als een eigendom van de man. Scheiding is toegestaan in de Islam bij nood; de Islam beveelt echter wel tot het respecteren van de rechten van beide partijen en niemand dient de grenzen te overschrijden.

 

De moeder

De Islam erkent de offers die de ouders (vooral de moeder) brengen bij de opvoeding van hun kinderen. De moeder heeft daarom een bijzonder eervolle positie in de Islam. De profeet adviseerde een man die vroeg: ‘O boodschapper van God, wie van de mensen heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap? ”De profeet zei: “Jouw moeder”. De man vroeg: “ Wie daarna?” De profeet zei: “Jouw moeder”. De man vroeg: “Wie daarna?” Dus de profeet antwoordde weer: “Jouw moeder”. De man vroeg: “Wie daarna?” De profeet zei: “jouw vader”. Dit toont aan dat de moeder driemaal de vriendelijkheid en goede behandeling krijgt die de vader krijgt. Vriendelijkheid jegens de ouders wordt in de Islam beschouwd als een van de meest nobele daden. De Almachtige God zei: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en het goed zijn voor de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “oef” tegen hen, snauw hen niet af en spreek hen aan op een edele wijze. “(Qor’aan 17:23)

 

De sluier & Hidjaab

Vrouwen in de Islam worden als erg waardevol en mooi beschouwd en worden daarom gerespecteerd en eervol behandeld. De sluier wordt door moslimvrouwen beschouwd als een bevrijding in plaats van onderdrukking, aangezien het hen in staat stelt om geaccepteerd te worden voor hun verstand, persoonlijkheid en religie in plaats dat zij worden beoordeeld op basis van hun uiterlijke kenmerken. De sluier verzekert bescherming in plaats van uitbuiting. De uitbuiting van vrouwen en hun lichamen door mannen is een van de oorzaken voor de toename van misdaden zoals verkrachting, geweldpleging en kindermisbruik. Interessant genoeg kleden nonnen zich ongeveer hetzelfde als moslimvrouwen, maar uiten zij in de ogen van mensen de vrijheid van meningsuiting; moslimvrouwen, echter, worden in hun ogen onderdrukt en gedwongen. Het respect dat vrouwen en hun lichamen ontvangen in de Islaam wordt beklemtoond door het feit dat er een strenge bestraffing rust op de man die schuldig wordt bevonden van verkrachting. Dit toont aan hoe ernstig moslims misdaden tegen vrouwen achten.

 

Economie en het recht op werken

De Islam heeft een recht verordend die er eerst niet was: het recht op onafhankelijk eigenaarschap en erfenis. Volgens het islamitische recht is het recht van een vrouw op haar geld, onroerende goederen en andere bezittingen volledig erkend. Met betrekking tot het recht van de vrouw om werk te zoeken moet het wel vermeld worden dat in de Islam de rol van de vrouw in de maatschappij als moeder en echtgenote het heiligst en belangrijkst is. De plek van een moeder kan niet vervangen worden door dienstmeisjes en babysitters. Desondanks verbiedt de Islam vrouwen niet om werk te zoeken vooral als het gaat om functies die nodig zijn in de maatschappij, zoals verpleegkunde, onderwijs en medische wetenschap. De man in de Islam is volledig verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn vrouw, zijn kinderen, en in sommige gevallen, zijn behoeftige familieleden, vooral de vrouwelijke familieleden. Deze verantwoordelijkheid wordt niet opgeheven of verminderd door het vermogen van de vrouw of vanwege elk soort persoonlijk inkomen van haar door werk, huur, winst of andere wettelijke middelen. Dit verschil in financiële verantwoordelijkheid tussen de man en vrouw is terug te zien in het erfrecht: zij erft minder omdat haar financiële verantwoordelijkheid en last minder is.

 

 

Sommige moslims geven de Islam een slecht imago door onderdrukkende en kwade culturele gewoontes toe te schrijven aan de Islam. Dus pas op!

 

Conclusie

Om de positie van vrouwen in de Islaam te begrijpen, moeten we realiseren dat de Islaam aangeeft dat, ondanks het feit dat mannen en vrouwen in de Islaam gelijk zijn bij God met betrekking tot de beloning en de bestraffing in het Hiernamaals, zij echter inherent verschillend zijn van elkaar; vandaar dat de wetgevingen aangaande hen verschillend zijn. Het is duidelijk dat vele moslims (vaak vanwege onwetendheid of cultureel fanatisme, of beide!) hun vrouwen slecht behandelen, maar dit is een tekortkoming van de persoon en niet van de religie. De hoofdreden waarom moslims ook maar iets doen, is omdat wij geloven dat de Qor’aan één van Gods wonderen is – het Woord is van God in complete en onveranderde vorm – en dat Mohammed Zijn laatste boodschapper is; vandaar dat wij de goddelijke leringen volgen. Waarom zoekt u het zelf niet uit en leest u wat meer hierover? Waarom leert u niet meer over de profeet Mohammed? God zegt: “En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neer gezonden aan Onze dienaar (Mohammed), breng dan een gelijkwaardig hoofdstuk voort, en roep jullie getuigen buiten Allaah op, als jullie oprecht zijn. Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vrees dan de Hel: haar brandstof bestaat uit mensen en stenen, (zij is) gereedgemaakt voor de ongelovigen.”(Qor’aan 2:23-24) U bent het aan uzelf verschuldigd om achter de waarheid te komen. U kunt in deze korte tekst zien dat vrouwen niet slecht behandeld worden in de Islaam. Misschien is de Islaam dus niet wat u dacht dat het was. De Almachtige God zegt: “Hebben jullie mijn tekenen verloochend, die jullie niet met kennis omvatten? Of wat was het, dat jullie plachten te doen?”(Qor’aan27:84)

Wil je deze folder gratis bestellen voor jezelf of om te geven aan iemand anders?

Gratis bestellen doe je hier: Bestellen

Gepubliceerd door Salafi Publications en vertaald door Bilaal al- Eritree.

Folder Vrouwen in de Islaam. Het scheiden van feit en fictie (Sunnah Center)

vrouwen islam