Koran

Koran

In de Naam van Allaah, de meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij en Hem vragen wij om hulp en vergeving. Wij zoeken bescherming bij Allah ﷻ tegen het kwaad van onze zielen en tegen onze slechte daden. Wie Allaah leidt, kent geen misleider. En wie Hij op een dwaalspoor brengt, kent geen leider.

Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allaah alléén: Hij heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammad Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allaah met hem, zijn familie en zijn metgezellen zijn.

Vervolgens dit:

De Qor’aan ( Koran) vormt samen met de soennah (1) van de profeet Mohammad de heilige bron van de moslims, waar zij hun geloofsovertuiging op baseren, en die de grondslag vormt voor hun aanbiddingen en omgangsvormen.

De Qor’aan ( Koran ) is wat zowel zijn tekst als zijn betekenissen betreft het ongeschapen Woord van Allaah. Hij is gehoord door de engel Djibriel [Gabriël], en door hem overgeleverd aan de profeet Mohammad ( vrede zij met hem). De moslims hebben vervolgens deze Qor’aan    ( Koran ) – van generatie op generatie – door middel van talloze overdrachten aan elkaar doorgegeven. Daarnaast is deze Qor’aan              ( Koran ) bewaard gebleven en gebundeld in de masaahif [Qor’aanboeken].

 

  1. De soennah van de Profeet ﷺ omvat al zijn uitspraken, handelingen, goedkeuringen, karaktereigenschappen en voorkomen.
  2. De Qor’aan ( Koran ) is gedurende een periode van drieëntwintig jaar in delen aan de Profeet geopenbaard. Deze gefaseerde openbaring van de Qor’aan is om verscheidene reden gebeurd, zoals:
  • Het standvastig maken van het hart van de profeet Mohammad ﷺ;
  • En de stapsgewijze groei en ontwikkeling van zowel het geloof als de kennis van de gelovigen.

Deze Qor ‘aan ( Koran ) is geopenbaard aan de mensheid om haar te leiden uit de duisternissen van ongeloof en afgoderij, naar het licht van het geloven in de Eenheid van Allaah, de Enige Ware God.

Deze Qor ’aan is de gids die voor de mensen de te volgen Weg beschrijft naar hun geluk tijdens zowel dit wereldse leven als in het hiernamaals. Bovendien waarschuwt hij hen voor alle afdwalingen en zijsporen die ze zullen doen afwijken van de Rechte Weg.

Omdat de gehele mensheid behoefte heeft aan geluk en leiding, is het van een onbetwistbaar belang dat deze Qor’aan toegankelijk is voor ieder mens die streeft naar het paradijs. Daarom zijn in de loop der jaren de betekenissen van de Qor’aan beschikbaar gesteld in verschillende talen, waaronder het Nederlands.

Het is belangrijk dat elke vertaling van de betekenissen van de Qor’aan in overeenstemming is met de bedoeling van Allaah ﷻ ermee, zonder ervan af te wijken. De Qor’aan is niet voor niets – waar nodig – door de profeet Mohammad ﷺ uitgelegd aan zijn metgezellen. Zij hebben hem op hun beurt uitgelegd aan hun studenten. Dit proces is zo van generatie op generatie doorgegaan.

De Profeets ﷺ uitleg van de Qor’aan, alsmede die van zijn metgezellen zijn verzameld in speciale boekwerken, die de tafsier [oftewel: Qor’aanuitleg] vormen.

Uit het boek:

Nederlandse vertaling van de betekenissen van de Nobele Qor’aan Djoez’ 30

Uitgeverij: Ibn Baaz Bookstore

Vertaler: M. Bendaoud

djoez amma - tafsier koran