Islam

Wat is de islam?

Het woord islam betekent ‘het bereiken van innerlijke voldoening, vrede en sereniteit en de
uiterlijke perfectie van het karakter door het onderwerpen van iemands wil aan de god van het pure
monotheïsme’. Het is gebaseerd op de volste overtuiging dat niets of niemand het recht heeft om
aanbeden te worden behalve God alléén. Zoals hiervoor vermeld heeft onderzoek aangetoond dat
elk kind geboren wordt met het vermogen om door middel van slechts de simpelste observaties, het
bestaan van een schepper te erkennen (1). Wanneer een kind alleen gelaten zou worden, zonder
enige instructie of voorafgaand onderwijs, dan zal het kind een natuurlijk verlangen ontwikkelen om
dankbaarheid aan deze schepper te tonen voor de overduidelijke gunsten en giften die ervaren
worden en waarvan genoten wordt gedurende het leven. Dit natuurlijke verlangen is het zaadje
waaraan eerder gerefereerd werd en staat in de islamitische terminologie bekend als fitrah. Een
persoon heeft hiermee de aanleg om de boodschap van de profeten van God zoals Abraham, Mozes,
Jezus en Mohammed, te aanvaarden. Deze boodschap heeft één naam: de islam.
Deze profeten riepen niet enkel op tot het geloof in God; iets wat aangeboren en vanzelfsprekend is.
Zij riepen echter op naar het aanbidden van God alléén en zij verboden het aanbidden van stenen,
afgoden, beelden en bomen en de aarde, de zon, de maan en andere hemellichamen. Zij verboden
ook de aanbidding van mensen zoals heiligen, de levende of overleden vromen en de profeten. Zo
verboden zij ook het nemen van diverse objecten en krachten of welke ‘natuurverschijnselen’ dan
ook, tot afgoden. Dit omdat het aanbidden van hen in plaats van, of naast, degene die hen in werking
stelde, vruchteloos is en tegen het verstand ingaat. De profeten verboden ook bijgeloof en het geloof
dat bepaalde zaken het gevolg zijn van specifieke oorzaken terwijl er totaal geen verband tussen de
twee bestaat. Dit zijn deuren naar valse overtuigingen over de schepping en deze leiden tot
ongefundeerde en mogelijk schadelijke daden.

Pilaren van de Islam

Alle profeten van God kwamen met deze centrale,
uniforme boodschap van zuiver monotheïsme – in geloof, woord en daad. Wie dit geloof erkent en
alle boodschappers van God accepteert, zonder uitzonderingen en onderscheid te maken tussen hen:
hij heeft aan de eerste pilaar van de islam voldaan en is daarom een moslim.
Daarnaast verrichten praktiserende moslims de dagelijkse gebeden in een staat van rituele reinheid,
als aanbidding van en uiting van dank aan God voor Zijn ontelbare gunsten. Tijdens de maand
ramadan vasten ze door het laten staan van voedsel en drank vanaf het aanbreken van de
ochtendgloren tot zonsondergang. Zij doen dit om geduld uit te oefenen en te sympathiseren met
hongerigen. Zij geven van hun overbodige rijkdom een deel als verplichte armenbelasting weg aan
de armen en behoeftigen. Als zij er financieel toe in staat zijn, en er de mogelijkheid toe hebben,
verrichten zij bedevaart naar Mekka. Dit was de plek waar Abraham een aanbiddingsplaats voor God
bouwde. Deze aanbiddingsplaats staat bekend als de Ka’bah. Dit zijn de vijf pilaren van de islam: de
getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, het
verrichten van de vijf dagelijkse gebeden, het vasten in de maand ramadan, het betalen van de
verplichte armenbelasting en – indien iemand ertoe in staat is – het verrichten van bedevaart naar
Mekka.
Bovenop deze vijf pilaren moet de moslim de meest empathische verplichtingen vervullen
waaronder: het eren van de ouders en tonen van nederigheid aan hen, het onderhouden van de
familiebanden en het eren van de buren (ongeacht of deze buren moslim zijn of niet). Zo ook
eerlijkheid in woord en daad, het vervullen van beloftes, het houden aan afspraken, het afstand
nemen van alle vormen van bedrog en het weerhouden van het onrecht aandoen aan anderen – of
deze nou moslims of niet-moslims zijn.

God zei in de Koran: “En jouw Heer heeft bepaald dat jij niemand anders dan Hem alléén aanbidt,
en aan de ouders een goede behandeling geeft…. Verlaag de vleugel van nederigheid en
barmhartigheid voor hen en zeg: ‘O mijn Heer, wees barmhartig voor hen zoals zij barmhartig                                                                                   voor mij waren toen ze mij grootbrachten’” (17:23-24). En: “Verricht de dagelijkse gebeden en geef de
verplichte armenbelasting” (2:110). Zo ook: “Waarlijk, God gebiedt rechtvaardigheid, goede
omgang en het spenderen aan de verwanten” (16:90). Evenals: “O jullie die geloven, kom de
beloften na” (5:1). En tevens: “O mijn volk, geef de volle maat en vul de weegschaal tot het gelijke
gewicht” (11:85). Alsook: “O jullie die geloven, vrees Allaah en spreek oprechte woorden van
waarheid en rechtvaardigheid” (33:70). En: “O jullie die geloven, vrees God en wees met de
waarachtigen” (9:119).

De Profeet (vrede zij met hem) zei in een bekende overlevering: ‘Wie gelooft in God en de Laatste
Dag, laat hem zijn buur eren.’ En in een andere authentieke overlevering: ‘Bij God, hij heeft geen
waar geloof. Bij God, hij heeft geen waar geloof. Bij God, hij heeft geen waar geloof als zijn buren niet
veilig zijn voor zijn kwaad.’ Hij zei ook: ‘De tekenen van een hypocriet zij er drie: wanneer hij spreekt,
liegt hij. Wanneer hij een belofte maakt verbreekt hij haar en wanneer hij vertrouwd wordt dan
bedriegt hij.’ Alsook: ‘Pas op voor onrecht, want onrecht zal lagen duisternis zijn op de Dag der
Opstanding.’ En hij zei: ‘Waarlijk, wie een niet-moslim die onder een verdrag staat onrecht aandeed,
bedroog, boven zijn vermogen belastte of iets van hem afnam wat hij niet uit vrije wil gaf; hij zal mij
tegenover zich treffen op de Dag der Opstanding.
Wat betreft perfectie van het karakter, dit was het doel van de Profeet’s missie. Hij zei in een
beroemde authentieke overlevering: ‘Ik ben slechts gestuurd om nobele manieren te vervolmaken.’
Hij zei ook: ‘De meest perfecte gelovigen zijn degenen met de beste manieren en de besten onder
jullie zijn degenen die de besten zijn voor hun vrouwen.’ De Koran en de profetische overleveringen
staan vol met oproepen aan de moslims om zich te sieren met de meest hoogstaande eigenschappen
zoals oprechtheid, nederigheid, geduld, vergiffenis, verdraagzaamheid, compassie, rechtvaardigheid,
betrouwbaarheid en eerlijkheid. De heidenen van mekka erkenden het deugdzame en superieure
karakter van de Profeet (vrede zij met hem) en zij konden wat dat betreft geen gebrek bij hem
bespeuren.
De islamitische vereiste standaard van karakter is zo geweldig dat vele notabele moslimgeleerden uit
de geschiedenis geprezen werden door christenen en joden. Ter illustratie, imam Ahmed bin Hanbal
(overl. 855), één van de grootste geleerden van de vroege islam, werd een keer behandeld door een
christelijke arts. Toen de christen bij hem binnenkwam zei hij: ‘Ik heb er vele jaren naar verlangd om
jou te ontmoeten. Jouw aanwezigheid is niet alleen een rectificatie van de mensen van de islaam,
maar van de gehele schepping. Er is geen enkele christen die niet tevreden is met jou.’ (6)
Spijtig is het dat vele moslims deze oprechte leiding, die erkenning en eer teweeg brengt, verzaken.
Zij zijn geworden zoals de Profeet omschreef ‘zoals het schuim van de zee’.

1. Gebaseerd op onderzoek van de Oxford Universiteit door Justin Barrett en Olivera Petrovich.
Zie ook ‘Humans May be Primed to Believe in Creation’ New Scientist, 29 februari 2009, en
‘Children are Born Believers in God’ Daily Telegraph, 24 november 2008.
2. Uit de Moesnad van imam Ahmed (blz. 79), nagekeken door Ahmed Shaakir.

Uit het boek: Een beknopte handleiding van de islam en zijn standpunt over Al-Qaida en ISIS

Uitgeverij: www.ibnbaazbookstore.com

Nederlandse vertaling door: Oem Dawud

wat is de islam?