Het vasten in de Islaam 6

Het vasten in de Islaam [6]
Word ik wel vergeven?
De ramadan komt eraan. Een maand van inkeer en berouw. Een maand om een nieuw begin te maken in ons leven. Een maand om de zondes die zo zwaar op onze schouders drukken, achter ons te laten.
En laten we eerlijk zijn: wie van ons is vrij van zondes? Wie van ons heeft geen tekortkomingen? Wie van ons doet nooit iets verkeerds? Met andere woorden: wij hebben het allemaal hard nodig om keer op keer berouw te tonen aan onze Heer voor de zondes die we steeds weer plegen.
Dat we berouw hebben getoond, maakt ons niet perfect. We zullen namelijk weer nieuwe fouten begaan of vervallen in oude fouten. Dat is op zich niet erg. Sterker nog, dat is de aard van de mens. Het is echter belangrijk om niet op te geven, en elke keer weer opnieuw berouw te hebben. En om de band met Allaah niet te verliezen, ondanks onze zondes.
Sommigen van ons hebben het in hun leven bonter gemaakt dan anderen. Er zijn mensen die in zware criminaliteit zijn vervallen. Er zijn mensen die dag in dag uit grote zondes plegen, zoals ontucht, liegen, onrecht, ongehoorzaamheid aan de ouders en het exposen van anderen. Er zijn zelfs mensen met een moord op hun geweten.
Dit bericht is niet om deze grote zondes goed te praten, of er lichtzinnig tegen aan te kijken. Zeker niet! Maar dit bericht is wel om aan te geven dat de poorten van berouw ook voor deze mensen openstaan. Allaah de Verhevene nodigt in de Qor’aan ook deze mensen uit om berouw te tonen. En de Profeet ﷺ leert ons dat hoe groot de zonde ook moge zijn, de Genade van Allaah is altijd groter. Dus ook deze mensen hebben recht op een nieuwe kans.
Het is echter de Shaytaan [Satan] die onze broeders en zusters – want dat zijn ze – ervan wil overtuigen dat hun zondes zo erg zijn, dat het geen nut meer voor ze heeft om tot inkeer te komen. En met een beetje pech komen ze de verkeerde, onwetende persoon tegen die dit verhaal voor ze bevestigt. Hierdoor gaan ze echt geloven dat het allemaal geen zin meer heeft, waardoor ze terugvallen in hun oude zondes.
Dit is een valstrik van de Shaytaan, beste mensen. Trap er dus niet in. Om dit te bewijzen, vraag ik jullie om onderstaande verzen uit de Qor’aan aandachtig te lezen, en om er goed over na te denken. Allaah zegt namelijk:
*(Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegen zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allaah. Voorwaar, Allaah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is het Die de Alvergevende, de Barmhartige is.” En keer in berouw terug naar jullie Heer, en geef je over aan Hem…)* [Q 39: 53,54]
Beste broeder en zuster, aanvaard de uitnodiging van Allaah en ga in op Zijn handreiking. Keer terug naar Hem, en Hij zal je vergeven. Zolang je Allaah hebt, is er geen reden om de hoop te verliezen. Zolang je Allaah hebt, heb je een Heer Die ontzettend blij is als Zijn dienaar of dienares naar Hem terugkomt. Hij is namelijk niet voor niets de Erbarmer en de Genadevolle.
En met de ramadan in aantocht, hebben we een extra stimulans om die nieuwe start te maken…
In het volgende bericht zullen we het – met de Wil van Allaah – hebben over een jaarlijks terugkerende discussie bij het begin van de ramadan…
-𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔢𝔡 𝔅𝔢𝔫𝔡𝔞𝔬𝔲𝔡-