juiste fadjr - gebedstijden

Gebedstijden volgens de soennah

Bekijk snel hier de gebedstijden van je woonplaats

De gebedstijden volgens de Soennah

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem alleen aanbidden wij en Hem alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid kan door niemand worden misleid en
wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is – die het recht heeft om aanbeden te worden – behalve Allaah en ik getuig dat Mohammed Zijn
dienaar en Boodschapper is. Voorts: het probleem rondom de gebedstijden gedurende de
zomermaanden in het algemeen en gedurende de maand Ramadhaan in het bijzonder, is een landelijk probleem. De kalenders met de aanvangstijden van de gebedstijden die worden vrijgegeven worden immers door mensen opgesteld en mensen hebben geen onschendbaarheid. Vele kalenders worden opgesteld door mensen met weinig kennis over dit onderwerp en het zijn ook de mensen zonder kennis die hier elk jaar
onnodig over discussiëren. Deze kwestie behoort tot de Dien (de religie) van Allaah
Soebhaanahoe wata’allaa en niet iedereen is op de hoogte van de regelgeving hieromtrent. Het feit dat de moslims in Europa, met name in Nederland en België (wellicht ook in omringende
landen), hier jaarlijks over discussiëren en nooit met een duidelijk resultaat eindigen is niet vreemd. Dit komt simpelweg door het gebrek aan kennis. Hier komt bij dat het volgen van de
stroming van onwetendheid door sommige moskeebesturen en imaams dit probleem versterkt.

De gebeden dienen op de door de Sharie’ah verricht te worden.
Allaah de Verhevene zegt:(Interpretatie van de betekenis van het vers):
{Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven}.
Soerat An-Nisaa-e 103 (Qor-aan 4:103).
De Sharie’ah heeft alle godsdienstige zaken verduidelijkt. Allaah
de Verhevene zegt:(Interpretatie van de betekenis van het vers):
{En Wij hebben het boek aan jou neegezonden als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende tijding voor de moslims}.
2

1 De Sharie’ah: de wetgeving uit teksten uit het boek van Allaah (de Qor-aan) en de overleveringen van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam (de Soennah) en volgens het begrip van de Sahaabah (de metgezellen).
2 Soerat An-Nahl 89 (Qor-aan 16:89).

Ibn El-Qayyim zei: “Allaah heeft bij monde van Zijn Boodschapper en middels Zijn Woorden en de woorden van Zijn Boodschapper al Zijn geboden verduidelijkt: de toegestane zaken en de geboden zaken, alles wat Halaal is, alles wat Haraam is en alles wat
vergeven is. Allaah de Verhevene zegt: (Interpretatie van de betekenis van het vers):
{Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en
Mijn gunst aan jullie voltooid}3

4 Allaah heeft aan Zijn Boodschapper salla Allaahoe aleihi wasallam de Qor-aan geopenbaard en Hij heeft hem geboden om deze te verduidelijken. Allaah de Verhevene zegt:
(Interpretatie van de betekenis van het vers):{En Wij hebben aan jou de vermaning (de Qor-aan) neergezonden, om aan de mensen duidelijk te maken wat er
aan hen is neergezonden}.5Soerat El-Maa-idah 3 (Qor-aan 5:3).
4
I’laam El-Moewaqqi’ien 1/250. 5
Soerat An-Nahl 44 (Qor-aan 16:44).

Abdoellaah Ibn Mas’ooed radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft gezegd: “Voorzeker, in deze                 Qor-aan is alle wetenschap verduidelijkt, werkelijk alles”6
.
En Sheych Abdoer-Rahmaan Ibn Naasir As-Sa’die heeft over hetzelfde vers gezegd:
“Dit betreft de fundamenten van het geloof en haar secundaire bewijzen, en de regelgevingen van het geloof in dit leven en in het Hiernamaals. En alles wat de mensen nodig hebben is
nauwkeurig verhelderd in duidelijke bewoordingen en perfecte voorbeelden”7
. Einde citaat.
De gebedstijden in de praktijk zijn niet door de geleerden bepaald, maar zijn door de openbaring vastgesteld. Er zijn tal van overleveringen die de gebedstijden behandelen.
Ondanks deze verduidelijking, discussiëren nog steeds veel mensen over de gebedstijden.
Wanneer een gebedskalender vijf of tien minuten verschilt van een andere gebedskalender, wordt dit als ramp gezien en wordt er hier onnodig over gediscussiëerd.
De Hadieth die hierna zal volgen biedt de oplossing voor het jaarlijkse geschil dat met name in de zomermaanden plaatsvindt. In deze Hadieth (en andere) staan de gebedstijden nauwkeurig beschreven. Deze gebedstijden zijn door de engel Djibriel aleihi
s-Salaam aan de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam
onderwezen.

6 Tafsier Ibn Kathier.
7 Uit het boek: Tefsier El-Karim Ar-Rahmaan.

De Hadieth luidt als volgt:

(Interpretatie van de betekenis van de overlevering): Djaabir Ibn Abdillaah radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft overgeleverd dat Djibriel ‘aleihi s-Salaam bij de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam kwam en zei: “Sta op en bid!” En hij bad het Dhohr-gebed, toen de zon zijn hoogste punt had bereikt (de Zenittijd) en deze net heeft gepasseerd. Daarna keerde hij (de engel Djibriel) terug toen het Asr-tijd werd en zei tegen hem: “Sta op en bid!” En hij bad het Asr-gebed toen de schaduw van een object gelijk aan zijn lengte (hoogte) was geworden. Daarna keerde hij terug toen het Maghrib-tijd werd en zei tegen hem: “Sta op en bid!” Hij bad het Maghrib-gebed toen de zon onderging. Daarna keerde hij terug toen het ‘Ishaa-tijd werd en zei tegen hem: “Sta op en bid!” Hij bad het ‘Ishaa-gebed toen de (rode) gloed verdwenen was.
Daarna keerde hij terug nadat de Fadjr was aangebroken en zei tegen hem: “Sta op en bid!” Hij bad het Fadjr-gebed toen de Fadjr (tijd) verscheen, of hij zei: toen de Fadjr (tijd) duidelijk was geworden. De volgende dag kwam hij (de engel Djibriel) terug voor het
Dhohr-gebed en zei tegen hem (de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam): “Sta op en bid!” En hij bad het Dhohr-gebed toen de schaduw van elk object gelijk aan zijn lengte (hoogte) was geworden. Daarna keerde hij terug toen de schaduw van elk object twee keer zijn lengte had bereikt en zei: “Sta op en bid!” En hij bad het Asr-gebed.

8 Punt van de hemel recht boven het hoofd van de waarnemer.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Zenit_(astronomie)

Daarna keerde hij terug toen de zon onderging en zei: “Sta op en bid!”. En hij bad het Maghrib-gebed. Daarna keerde hij terug toen de helft van de nacht of hij zei:
toen de eerste derde deel van de nacht was verstreken en zei: “Sta op en bid!” En hij bad het ‘Ishaa-gebed. Daarna (de volgende dag vroeg in de ochtend) keerde hij terug
voor het ochtendgebed, toen het goed verlicht was en zei: “Sta
op en bid!” En hij bad het Fadjr-gebed. Hierna zei hij (de engel Djibriel): “Tussen deze twee

(tijden) is er een tijd (voor het gebed)”
Uit deze overlevering is te begrijpen dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam vier gebeden (Dhohr, Asr, ‘Ishaa en Fadjr) op verschillende tijden heeft gebeden: aan het begin van de tijd maar ook later. Behalve het Maghrib-gebed, dit bad hij steeds op dezelfde tijd, namelijk direct na zonsondegang.

9 Overgeleverd door An-Nasaa-ie, Ahmed en At-Tirmidhie. El-Albaanie zei dat
deze Hadieth authentiek is.
Zie Irwaa-e El-Ghaliel, Hadieth nr. 249 – 250 en andere Ahaadieth.

Uitleg van de gebedstijden, gebed voor gebed.

Het Dhohr-gebed:

De eerste dag bad de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het Dhohr gebed, toen de zon zijn hoogste punt en deze net had gepasseerd. 10 net had bereikt, de Zenit
De tweede dag bad hij het Dhohr-gebed toen de schaduw van elk object gelijk aan zijn lengte (hoogte) was geworden. Let op: Lees hierna dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam op de eerste dag het Asr-gebed op de tweede tijd van het Dhohrgebed heeft gebeden. De zon heeft in de ochtend een schaduw aan de westerse kant (de zon schijnt vanuit het oosten).
Tegen het middaguur bereikt de zon zijn hoogtepunt (de Zenit) en heeft het object (een boom, een paal etc.) bijna geen schaduw meer. Wanneer de zon zijn hoogste punt begint te
passeren en de schaduw zich aan het oosten begint te vormen, is de tijd van het Dhohr-gebed ingegaan. Deze tijd zet zich voort totdat de lengte van de schaduw van elke
object gelijk aan zijn lengte is geworden.

10 Het Zenit of Zenith: (de Zawaal Arabisch): is het hoogste punt van de hemel gezien vanuit het punt waar de waarnemer staat. Met het Zenit (de Zawaal) geeft men de tijd aan waarop de zon zijn hoogste punt in de Hemel heeft bereikt. Wanneer de zon dit punt begint te passeren, begint de tijd van het Dhohr-gebed.
Zenit (astronomie): zie meer op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zenit_(astronomie)

Het Asr gebed:

De eerste dag bad de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het ‘Asr-gebed toen de schaduw van een object gelijk aan zijn lengte (hoogte) was geworden.
Let op: Op dit tijdstip bad de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de eerste dag het Dhohr-gebed! De tweede dag bad hij het ‘Asr-gebed toen de schaduw van elk object twee keer zijn lengte had bereikt. De tijd van het ‘Asr-gebed: zoals hierboven is aangegeven, begint
wanneer de lengte van de schaduw gelijk is aan die van het object (een boom, een paal etc.) is geworden. Vanaf dit moment zet de tijd van het ‘Asr-gebed zich voort totdat de zon geelachtig (flauw) wordt. Het maakt niets uit of men het gebed op zijn eerste tijd, in het midden of op de laatste tijd heeft gebeden. Het Maghrib-gebed: De eerste dag bad de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het Maghrib-gebed toen de zon onderging. De tweede dag bad hij het Maghrib-gebed ook toen de zon
onderging. De tijd van het Maghrib-gebed begint vanaf de zonsondergang en duurt tot aan het einde van de avondschemering (totdat de rode gloed verdwenen is). De rode gloed is duidelijk te zien na zonsondergang aan het westen, de kant waar de zon is onder gegaan.

Het Maghrib-gebed:

De eerste dag bad de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe  ‘aleihi wasallam het Maghrib-gebed toen de zon onderging.
De tweede dag bad hij het Maghrib-gebed ook toen de zon onderging. De tijd van het Maghrib-gebed begint vanaf de zonsondergang en duurt tot aan het einde van de avondschemering (totdat de rode gloed verdwenen is). De rode gloed is duidelijk te zien na zonsondergang aan het westen, de kant waar de zon is onder gegaan.

Het ‘Ishaa-gebed:

De eerste dag bad de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het ‘Ishaa-gebed toen de (rode) gloed was verdwenen. De tweede dag bad hij het ‘Ishaa-gebed toen de helft van de nacht c.q. toen de eerste derde van de nacht was verstreken.
De tijd van het ‘Ishaa-gebed: Het Ishaa-gebed kan gebeden worden op drie verschillende
tijden:
-vanaf het moment dat de rode gloed verdwijnt;
-wanneer een derde van de nacht is verstreken;
-wanneer de eerste helft van de nacht is verstreken.
De eerste derde van de nacht: Hoe wordt de eerste derde van de nacht berekend?
Voorbeeld: In Tilburg is het Maghrib-gebed op 1 juni 2018 om 21:48 uur en het Fadjr-gebed om 3:58 uur. De tijd tussen het  Maghrib- en het Fadjr-gebed is 6 uur en 10 minuten.
De eerste derde van de nacht eindigt 2 uur en 3 minuten na de tijd van het Maghrib-gebed (om 23:51 uur). Om +/- 23:51 uur heeft men het einde van de eerste derde van de nacht bereikt.
Middernacht:
Hoe wordt de middernacht berekend?
De middernacht is niet wat veel mensen zich voorstellen (00:00 uur). De middernacht is te berekenen door de tijd tussen zonsondergang (Maghrib-tijd) en het aanbreken van de tijd van
het Fadjr-gebed door twee te delen.

Het einde van de eerste helft is dan middernacht en tevens het einde van de Ishaa-gebedstijd.
Voorbeeld: In Tilburg is het Maghrib-gebed op 1 juni 2018 om 21:48 uur en het Fadjr-gebed om 3:58 uur. De tijd tussen het Maghrib -en het Fadjr-gebed is 6 uur en 10 minuten. De helft
hiervan is dan 3 uur en 5 minuten. Middernacht is dan 3 uur en 5 minuten na het Maghrib-gebed: 21:48 uur + 3 uur en 5 minuten = 00:53 uur. Om +/- 00:53 uur heeft men de middernacht bereikt. Let op: De eerste dag bad de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam
het Ishaa-gebed toen de (rode) gloed was verdwenen. De tweede dag bad de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam het Ishaa-gebed toen de helft van de nacht c.q. toen de eerste
derde van de nacht was verstreken. Volgens de bovenstaande berekeningen op de vermelde datum is er een verschil van ruim een uur tussen wanneer het gebed na het verstreken van de eerste derde van de nacht wordt gebeden en wanneer men het gebed om middernacht bidt
(23:51 uur en 00:53 uur)

Een probleem wat hierbij komt kijken is dat in sommige WestEuropese landen de rode avondschemering heel laat verdwijnt. Dit kan in sommige plaatsen vlak vóór het aanbreken van het Fadjr-gebed plaatsvinden. Hierover is de volgende vraag aan Sheych Ibn ‘Oethaimien
gesteld en hij gaf het volgende antwoord: Vraag:
Wat is uw mening over een land waar de verdwijning van de(rode) schemering, waarop de ‘Ishaa-tijd begint later plaatsvindt (tegen Fadjr-tijd aan)? Dit vormt een probleem (voor de mensen) om daarop te wachten.
Antwoord: “Wanneer de (rode) schemering niet verdwijnt totdat de Fadjrtijdaanbreekt, of dat deze wel verdwijnt maar dan in een tijd die niet ruim genoeg is om het ‘Ishaa gebed te verrichten, in dit geval nemen zij de tijd over van het dichtstbijzijnde land waar (de aanvang van) de Ishaa-tijd duidelijk is. Er wordt ook gezegd dat zij de tijd van Mekkah over moeten nemen, omdat Mekkah van de steden is.
11 de Moeder Als de (rode) schemering ruim vóór de Fadjr-tijd verdwijnt en de tijd om het ‘Ishaa-gebed te verrichten ruim genoeg is, dan moeten zij op de verdwijning van de (rode) schemering wachten.

11 De Moeder van de steden: zo is Mekkah genoemd in de Qor-aan. Allaah de
Verhevene zegt (Interpretatie van de betekenis van het vers): {Zodat jij de Moeder van de steden (Mekkah) en degenen daaromheen kunt waarschuwen}. Soerat El-An’aam 92 (Qor-aan 6:92).

Maar wanneer het wachten op de (rode) schemering te lang duurt, dan mogen zij de tijden van Ishaa -en Maghrib-gebed vervroegd samenvoegen. Dit om het ongemak verder te
voorkomen. Allaah de Verhevene zegt:{Allaah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het 12 moeilijke voor jullie}.
En de Woorden van Allaah: 13 {En Hij heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie}.In Sahieh Moeslim is verhaald dat De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het Dhohr- en Asr-gebed samenvoegde, en ook het Maghrib- en Ishaa-gebed zonder dat er sprake was van vrees of regen. Men vroeg: “Wat wilde hij (de Profeet) hiermee?”Ibn Abbaas antwoordde: “Hij wilde het zijn Oemmah niet
.
15 Einde citaat 14 bezwaren (niet moeilijk maken)”.

12 Soerat El-Baqarah 185 (Qor-aan 2:185).
13 Soerat El-Hadj 78 (Qor-aan 22:78)
14 Overgeleverd door Moeslim.
15 Majmooe’ Fataawaa van Sheych Ibn ‘Oethaimien, deel twee, gebedstijden.

Het Fadjr-gebed:
De eerste dag bad hij het Fadjr-gebed toen de Fadjr (tijd) verscheen of hij zei: toen de Fadjr (tijd) duidelijk was geworden. Hier bad de Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam het Fadjrgebed aan het begin van de tijd. Op dat moment heerste er nog duisternis. Dit vroege moment van de ochtend heet in het] Arabische El-Ghales. ] De tweede dag bad hij het Fadjr-gebed toen het goed verlicht was. Op dit moment van de ochtend is de duisternis verdwenen
اen het is goed verlicht. Dit tijdstip heet in het Arabische [ El-Isfaar. Hoe herkent men het aanbreken van de tijd van het Fadjrgebed? Allereerst moeten wij het woord “Fadjr” definiëren. Ibn Mandhoor zei: “De Fadjr betekent taalkundig: het ochtendlicht, een rode verlichting van de zon in het duisternis van.” 16 de nacht

16 Uit het taalboek: Lisaan El-‘Arab

Dit wordt verduidelijkt door de volgende overlevering:

(Interpretatie van de betekenis van de overlevering): Djaabir Ibn Abdillaah radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd: “El-Fadjr is tweesoortig: ’: De 17 De Fadjr die genaamd is ‘de staart van de jakhals lichtstrook is verticaal (rechtop) en gaat niet in de breedte. (Op dit moment) is het toegestaan om te eten, maar is het (nog) niet toegestaan om (het Fadjr-gebed) te verrichten: Dit is de valse
Fadjr! Terwijl de andere Fadjr: die is horizontaal (de lichtstrook is
horizontaal). Deze staat het bidden (van het Fadjr-gebed) toe maar verbiedt (verder) te eten (wanneer men wil vasten).18

17 Jakhals: hondachtige roofdier, met een ovale staart. De Profeet Salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft de verticale lichtstrook die aan het horizon staat hiermee (met de staart
van het dier) vergeleken.
18 Overgeleverd door El-Haakim Ad-Daylamie en anderen. Deze Hadieth is
authentiek bevonden door Sheych
El-Albaanie in As-Sahiehah nr. 2002 en in Sahieh El-Djaami’ nr. 4278.

Verdere toelichting:

 

valse fadjr - gebedstijden volgens de soennah

 

 

 

 

 

Foto 1: De valse El-Fadjr ↑
De Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam maakte onderscheid tussen de twee Fadjr-tijden. Hun eigenschappen en hun regelgeving: De eerste heeft de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam ElFadjr El-Kaadhib genoemd. Letterlijk staat het voor: de
‘leugenachtige’ Fadjr. Dit tijdstip van de valse Fadjr (waarvan de verlichting) vergeleken
wordt met de staart van een wolf (verticale verlichte strook), daarop is het gebed (van El-Fadjr) nog niet toegestaan, terwijl het eten (nog) toegestaan is.

 

juiste fadjr - gebedstijden

 

 

 

 

 

Foto 2: De juiste Fadjr ↑
De tweede, El-Fadjr As-Saadik, betekent letterlijk de ‘waarachtige’ Fadjr (de juiste Fadjr).
En wat betreft dit tijdstip, (waarvan de verlichting horizontaal is), hierop is het (Fadjr) gebed toegestaan en het eten niet (meer) toegestaan voor degene die van plan is om te gaan vasten.
Dit waren de tijden van de gebeden, volgens de Soennah van de Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam. Hopelijk heeft dit e-book een bijdrage geleverd aan het oplossen
van de geschillen die tot de verdeeldheid van de mensen heeft
geleid en opdat er een einde komt aan de onnodige discussies.

Bron: E-Book https://assidq.nl/ebooks/gebedstijden.pdf

Voor de gebedstijden van jou plaats zoek ze hier snel op: gebedstijden fadjr dohr asr magrib en isha van je plaats