Onderdrukt de Islaam de vrouwen?

Onderdrukt de Islaam vrouwen?

Vanaf de jaren 90 zijn grote aantallen mensen in het Westen moslim geworden. Vanwege de uitgebreide media-aandacht voor conflicten in de wereld, zijn meer en meer mensen interesse gaan tonen in de islaam en zijn leer. Toegang tot onbevooroordeelde informatiebronnen over de islaam is door het internet vergemakkelijkt. De bekeringstrend zette zich voort en de meerderheid van de bekeerlingen zijn vrouwen. Van elke vijf bekeerlingen zijn er vier vrouwen (1). Dit ondanks de negatieve media-aandacht in het licht van terrorisme en beweringen dat de islaam vrouwen onderdrukt. Bekeerlingen zijn over het algemeen hoogopgeleid, hebben goede banen en komen van verschillende achtergronden en uit verschillende religiën zoals uit het christendom, jodendom, hindoeïsme en sikhisme. Dit toont aan dat rationele, weldenkende, open-minded mensen voorbij de propaganda durven te kijken en daar een intellectuele en spirituele voldoening vinden die zij niet in de materialistische gemeenschappen of in andere religiën konden vinden.

Bekeerlingen

Het is niet onze bedoeling om gedetailleerd op vrouwenrechten in de islaam in te gaan. Wij kunnen simpelweg het volgende vragen: Waarom voelen zoveel vrouwen zich aangetrokken tot de islaam? Wij kunnen stellen dat velen gedesillusioneerd zijn door het christendom en zijn verwarrende theologie die voor de kritische denker moeilijk te volgen is. Geheimzinnigheid biedt geen voldoening in antwoorden over goddelijkheid en vele vrouwelijke bekeerlingen geven aan dat zij een duidelijke en heldere uitleg van goddelijkheid in de islaam troffen. Anderen ontdekken de grote eer die de vrouw in de islaam krijgt, in tegenstelling tot wat in de media naar voren wordt gebracht. Anderen vinden stabiliteit in hun leven vanwege de morele zekerheid die de islamitische leer biedt in tegenstelling tot de vage, tegenstrijdige moralen in andere religiën en filosofieën. Velen zien in dat vrouwen in westerse maatschappijen tot niets meer dan een object gereduceerd worden. Ze worden ervan bewust dat begrippen als ‘vrouwenrechten’ en ‘vrouwenvrijheid’ oppervlakkig, betekenisloos en hypocriet zijn. Vooral gezien het feit dat de verkoop van goederen afhankelijk is van naakte vrouwen die ze promoten en prostitutie een belastbaar beroep is geworden. Anderen hebben in de islaam het tegengif gevonden van het virus van militant feminisme waarmee vrouwen geïnfecteerd raken en waardoor ze transformeren tot gemene monsters die ver verwijderd lijken van hun zachtere kant. Seculieren, atheïsten, militante feministes en vele andere groepen betreuren dit en zijn verbijsterd over dit fenomeen.

 

De reden van deze grootschalige propaganda tegen islamitische vrouwen is omdat seculiere, socialistische maatschappijen vrouwen exploiteren omwille van materiele en commerciële doeleinden en in navolging van een collectieve agenda om de familiebanden te verzwakken en verbreken. Veel van de zogenaamde ‘vrijheden’ waarover gesproken wordt zijn niet werkelijke vrijheden, maar mechanismes waarmee authentieke, traditionele waarden ondermijnd worden. De vrouw wordt geen unieke, speciale rechten toegekend in dergelijke maatschappijen maar is gemanipuleerd via social engineering om bepaalde rollen en gedragingen aan te nemen. Rollen en gedragingen die weinig te maken hebben met ware vrijheid maar meer met het gebruik van vrouwen als arbeidskrachten waarvan de economie profiteert en groeit. Het is allemaal slechts commercieel.

 

Dit is waarom zoveel westerse vrouwen gedesillusioneerd zijn. De vrouw speelt een cruciale rol in het gezin als een moeder, zus en dochter. Als natuurlijke opvoeder moet zij zichzelf onderwijzen en speelt zij een instrumentele rol in het opbouwen van een natie. Gezien deze immense rol die zij vervult is zij een doelwit van intimidatie, discriminatie en exploitatie binnen élke maatschappij, er bestaat geen maatschappij die daaraan ontkomt. De Europese geschiedenis tot het begin van de 20e eeuw getuigt van dit onbetwistbare feit. Vanwege dit, en omdat het gezin de hoeksteen van de islamitische samenleving is, krijgt de moslimvrouw meerdere beschermingslagen door middel van een specifieke sociale en economische structuur met daarbij een breed scala van gegarandeerde rechten waardoor het haast onmogelijk wordt om haar te intimideren en te exploiteren. De Profeet (vrede zij met hem) gaf de vrouwen het recht op educatie, bezit, eigendom, erfenis, om te kopen en verkopen, contracten te sluiten, huren, lenen, verpanden, sponsoren, garant staan, klachtenuiting, wettelijke handelingen zoals het indienen van een aanklacht en vrijheid van meningsuiting. Veel van deze rechten werden Europese vrouwen tot in de 20e eeuw niet toegekend. Pas na lange campagnevoering verworden vrouwen deze rechten, al was het met tegenzin.

 

Tot slot, het is jammer genoeg waar dat culturele normen en gebruiken in islamitische landen verschillen en dat deze in de weg kunnen staan van vrouwenrechten en tot mishandeling kunnen leiden. Dit moet echter niet aan de islaam toegeschreven worden. Een oprechte, godvrezende moslim zal een vrouw nooit mishandelen. De Profeet (vrede zij met hem) had een nobel karakter en sloeg nooit zijn vrouwen of dochters. Hij legde nadruk op zachtheid en compassie in de omgang met vrouwen. Hij zei: ‘De besten van jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen’.

 

  1. Zoals vermeld in ‘Women and Converion to Islam: The American Women’s Experience’ door Elkoubaiti Naoualv, 2010. Een aantal krantenkoppen over dit onderwerp: ‘Fast-growing Islam Winning Converts in the Western World’, CNN 1997, ‘Why are so Many Modern Britisch Career Women Converting to Islam’, Daily Mail, 28 oktober 2010. ‘Europeans Increasingly Converting to Islam’, Gatestone Institute, 27 januari 2012. ‘Converting to Islam: British Women on Prayer, peace and Prejudice’, Guardian UK, 11 oktober 2013. ‘Rise of Islamic Converts Challenges France’, NY Times, 2 februari 2013. ‘Converts to Islam increase after French attack’, World Bulletin, 24 februari 2015. ‘More in France are Turning to Islam, Challenging a Nation’s Idea of Itself’, NY Times, 3 februari 2013. ‘Islam is Ireland’s Fastest Growing Religion’, International Business Times, 21 februari 2014. Dit artikel wijst erop dat de meeste bekeerlingen vrouwen zijn. ‘Lifting the Veil on Ireland’s Fastest Growing Religion’, Independent Ireland, 21 september 2014. ‘Islam Growing in America’, US Department of Defense, 4 oktober 2001. ‘Hispanic Islamic Converts Find Comfort in God and Latino Culture’, Huffington Post, 11 september 2012.

 

Uit het boek: Een beknopte handleiding van de Islaam en zijn standpunt over al-qaida en isis.

Dit is een beknopte handleiding gericht op het helpen van niet-moslims met verschillende levensovertuigingen en achtergronden, om de fundamenten van de islaam (hetgeen de religie van de moslims vraagt, de plichten die zij hebben tegenover niet-moslims en de plichten die zij hebben tegenover samenlevingen waarin ze wonen) te begrijpen.

Te bestellen bij: ibnbaazbookstore

bekeerlingen