Islamitische jongensnamen

 

Islamitische jongensnamen

Selection of Names from Male Companions

Previously we posted a selection of female companion names, this is now a selected list of male companion names

•Abaan   •Ibrahim   •Ubayy   •Abyad   •Ahmad •Ahmar   •Arta-a   •Azhar   •Usaamah   •Ishaaq   •Asad   •Aslam   •Ismail   •Asmar   •al-Aswad   •Ashraf   •Anas   •Auws   •Aiman   •Ayyub
•Badr

•al-Baraa   •Busr   •Bishr   •Basheer   •Bakr   •Bilal   •Bahz  •Tameem •Thaabit   •Tha’labah

•Thumaamah   •Thobaan   •Thawr  •Jaabir   •Jubayr   •Juthaamah   •Juraij   •Jareer   •Ja’far   •Jameel   •Junaadah   •Jundub   •Junayd   •Jahm  •Al-Haarith   •Haatim   •Haazim   •Hibbaan   •Habeeb   •al-Hajjaaj   •Hajr   •Hudhayfah   •Harb   •Hizaam   •Hassaan   •Hussain   •Hakeem   •Hammaad

•Hamza   •Humayd   •Hanbal   •Haneef
•Khalid   •Khabbaab   •Khubayb   •Khadeej   •Khuzaymah   •Khalaf  •Dawud   •Deenaar
•Dharr   •Dhakwaan   •Dhu-ayb  •Raashid   •Raafi’   •Rabaah   •ar-Rabee’   •Rabee-‘a   •Rasheed   •az-Zubayr   •Zirr   •Zaraarah   •Zuhayr   •Ziyaad   •Zayd
•Saariyah   •Saalim   •Suraaqah   •Sa’d   •Sa’eed   •Sufyaan   •Salman   •Salamah   •Saleem   •Sulaymaan   •Samurah   •Sameer   •Sinaan   •Sahl   •Suhayl   •Suwayd
•Shibl   •Shaddaad   •Sharaheel   •Sharahbeel •Shurayh   •Shaybaan   •Saalih   •Sakhr   •Safwaan   •Suhayb  •ad-Dahhaak  •Taariq   •Talha   •Talq   •’Aasim   •’Aamir   •’Aabid   •’Abbaas   •’Abdullah   •’AbdurRahman   •’Ubaydullah   •’Ubayd   •’Uthman   •’Ady   •’Urwa   •’Atiyyah   •’Ikrimah   •’Uqbah   •’Aqeel   •’Alqamah   •’Ali   •’Ammaar   •’Umar   •’Amr   •’Umayr   •’Anbasah   •’Auwf   •’Iyaad
•Ghaalib

•alQaasim   •Qatadah   •Qudaamah   •Qais   •Katheer   •Ka’b   •Kaysaan  •Labeed   •Layth   •Maalik   •Mohammad   •Marthad   •Mas’ood   •Muslim   •Miswar   •Mus’ab   •Mu’adh   •Mu’awiyah   •Naafi’

•Nu’maan   •Haashim   •Haani’   •Hubayrah   •Hishaam   •Hilaal   •al-Haytham   •Waaqid   •Waqqas   •Wahb   •Yahya   •Yasir   •Yazeed

•Yasaar   •Ya’qoob   •Yusuf   •Yunus

Lees hier: Islamitische meisjesnamen