Islamitische jongensnamen

Selection of Names from Male Companions

Previously we posted a selection of female companion names, this is now a selected list of male companion names

•Abaan   •Ibrahim   •Ubayy   •Abyad   •Ahmad •Ahmar   •Arta-a   •Azhar   •Usaamah   •Ishaaq   •Asad   •Aslam   •Ismail   •Asmar   •al-Aswad   •Ashraf   •Anas   •Auws   •Aiman   •Ayyub
•Badr

•al-Baraa   •Busr   •Bishr   •Basheer   •Bakr   •Bilal   •Bahz  •Tameem •Thaabit   •Tha’labah

•Thumaamah   •Thobaan   •Thawr  •Jaabir   •Jubayr   •Juthaamah   •Juraij   •Jareer   •Ja’far   •Jameel   •Junaadah   •Jundub   •Junayd   •Jahm  •Al-Haarith   •Haatim   •Haazim   •Hibbaan   •Habeeb   •al-Hajjaaj   •Hajr   •Hudhayfah   •Harb   •Hizaam   •Hassaan   •Hussain   •Hakeem   •Hammaad

•Hamza   •Humayd   •Hanbal   •Haneef
•Khalid   •Khabbaab   •Khubayb   •Khadeej   •Khuzaymah   •Khalaf  •Dawud   •Deenaar
•Dharr   •Dhakwaan   •Dhu-ayb  •Raashid   •Raafi’   •Rabaah   •ar-Rabee’   •Rabee-‘a   •Rasheed   •az-Zubayr   •Zirr   •Zaraarah   •Zuhayr   •Ziyaad   •Zayd
•Saariyah   •Saalim   •Suraaqah   •Sa’d   •Sa’eed   •Sufyaan   •Salman   •Salamah   •Saleem   •Sulaymaan   •Samurah   •Sameer   •Sinaan   •Sahl   •Suhayl   •Suwayd
•Shibl   •Shaddaad   •Sharaheel   •Sharahbeel •Shurayh   •Shaybaan   •Saalih   •Sakhr   •Safwaan   •Suhayb  •ad-Dahhaak  •Taariq   •Talha   •Talq   •’Aasim   •’Aamir   •’Aabid   •’Abbaas   •’Abdullah   •’AbdurRahman   •’Ubaydullah   •’Ubayd   •’Uthman   •’Ady   •’Urwa   •’Atiyyah   •’Ikrimah   •’Uqbah   •’Aqeel   •’Alqamah   •’Ali   •’Ammaar   •’Umar   •’Amr   •’Umayr   •’Anbasah   •’Auwf   •’Iyaad
•Ghaalib

•alQaasim   •Qatadah   •Qudaamah   •Qais   •Katheer   •Ka’b   •Kaysaan  •Labeed   •Layth   •Maalik   •Mohammad   •Marthad   •Mas’ood   •Muslim   •Miswar   •Mus’ab   •Mu’adh   •Mu’awiyah   •Naafi’

•Nu’maan   •Haashim   •Haani’   •Hubayrah   •Hishaam   •Hilaal   •al-Haytham   •Waaqid   •Waqqas   •Wahb   •Yahya   •Yasir   •Yazeed

•Yasaar   •Ya’qoob   •Yusuf   •Yunus