AANBIDDINGEN GEDURENDE DE TIEN DAGEN VAN DHUL-HIDJAH #3

Beste broeders en zusters,
In dit bericht gaan we verder met een aantal daden van aanbidding die aanbevolen zijn gedurende de gezegende eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah. Ik vraag Allaah de Verhevene ons allen in staat te stellen om dit vruchtbare seizoen optimaal te benutten.
Ik roep even in herinnering dat in het vorige bericht drie aanbiddingen zijn benoemd, namelijk: het verrichten van de grote en kleine bedevaart (Hadj en ‘Umrah), het uitspreken van de takbier, en het vasten.
Naast de genoemde aanbiddingen is het aanbevolen voor de Moslim om zijn best te doen voor het volgende:
4) Het brengen van een offer. Op de tiende dag van deze maand vieren de Moslims het offerfeest en slachten zij een offerdier omwille van Allaah de Verhevene. De Profeet ﷺ liet deze traditie niet na, omdat het één van de zichtbare Islamitische rituelen is. Daarom is het gepast voor de Moslims die daartoe in staat is om deze Soennah van de Profeet ﷺ in stand te houden.
5) Het verrichten van het offerfeest-gebed. Dit gebed is ook één van de zichtbare Islamitische rituelen, waartoe de Moslims aangespoord worden. De meeste geleerden zijn van mening dat het een aanbidding is die met nadruk wordt aanbevolen. Er is echter ook een groot aantal geleerden, dat zegt dat het een verplichte handeling is.
Hierom is het belangrijk dat de Moslim deze aanbidding met de nodige aandacht uitvoert. Men dient kinderen en vrouwen aan te sporen om er ook aan mee te doen. Het is een mooie gelegenheid tot samenkomst en een uiting van de eenheid van onze gemeenschap.
6) Het verrichten van algemene goede daden. Allaah de Verhevene houdt er altijd van als de Moslim goede daden verricht, maar als dit gebeurt tijdens speciale seizoenen dan maakt dit de aanbidding specialer en staat er een grotere beloning tegenover. Daarom zegt de Profeet ﷺ: “Er zijn geen dagen waarin goede daden geliefder zijn bij Allaah dan gedurende deze tien dagen.”
Genoeg reden dus om ons extra in te zetten gedurende deze dagen om verschillende aanbiddingen af te wisselen.
Behalve de genoemde aanbiddingen, kan ook gedacht worden aan: het verrichten van extra gebeden, reciteren van de Koran, gedenken van Allaah, geven van aalmoezen, anderen aansporen tot het goede en het kwade ontmoedigen, opdoen van kennis, onderhouden van familiebanden, gehoorzaamheid aan de ouders, afleggen van ziekenbezoek, en vele andere daden.
Tijdens de aankomende berichten zal ik wat specifieker ingaan op een aantal zaken die betrekking hebben op deze tien dagen. Jullie kunnen deze berichten – met de Wil van Allaah – binnenkort tegemoetzien.
Abu Noor, Mohamed Bendaoud